اهداف و شرح وظايف مرکز

1- اجراي پروژه هاي مربوط به شناسايي کيفي و اندازه گيري کمي آلاينده هاي شيميايي صنعتي، خانگي و کشاورزي توسط روشهاي پيشرفته

2- بررسي منابع آلاينده هاي شيميايي در آب، خاك و اتمسفر

3- ارائه و اجراي طرح براي برطرف كردن عوامل آلوده كننده

4- جايگزين كردن مواد و روشهاي توليد براي كاهش آلايندگي

5- حمايت از تحقيقات و پژوهشهاي علمي زيست محيطي مربوط به آلاينده هاي شيميايي در چارچوب رساله هاي كارشناسي ارشد و دكتري

6- پيشنهاد و اجراي طرحهايي در زمينه تبديل ضايعات شيميايي صنعتي به مواد مفيد

7- مشاركت در پروژه هاي كلان زيست محيطي كشوري

8- مشاوره در زمينه امور آلاينده هاي شيميايي محيط زيست

1268 :تعداد دفعات بازیدبخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.