تاریخچه

وضعیت فعلی محیط زیست و نیازمندی دستگاههای اجرایی به کمکهای تحقیقاتی در زمینه های زیست محیطی موجب شد، تاسیس مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست در تابستان سال 1385 پیشنهاد گردد که در تاریخ 14/4/85 در جلسه پژوهشی هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد مطرح شد و به تصویب رسید. این مرکز با مدیریت آقای دکتر محمدحسین ارباب زوار از مردادماه سال 1385 در دانشکده علوم پایه این دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. با حضور اعضای هیات علمی مرکز، جلسات پژوهشی آن به صورت منظم برگزار می شود و با برنامه ریزی، اهداف مرکز به صورت پویا و فعال در جهت پیشبرد امور تحقیقاتی پیگیری می گردد. این مرکز  فعالیتهای پژوهشی مرتبط با محیط زیست را حمایت و جهت دهی می کند.

1302 :تعداد دفعات بازیدبخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.