نشاني محل استقرار:

مشهد- دانشگاه فردوسي- پرديس دانشگاه دانشکده علوم پايه گروه شيمي- اتاق 302

شماره تلفنها: 8797660 و 8797022 (داخلي 362)

نمابر: 8696416

پست الکترونيک: 

 environ_chemistry@yahoo.com

1415 :تعداد دفعات بازیدبخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.