پروژه ها و طرحهای پژوهشی انجام شده

الف- طرحهای کاربردی

- شناسایی تاثیر مواد آسیابی از نظر مقدار و دفعات مصرف در کیفیت باک بنزین

- بررسی ناخالصیهای ظاهری در باک بنزین و بررسی راه حل حذف آنها

- بررسی علل وجود حفره هوا در باک بنزین و ارائه راهکارهای رفع آن

- فرمولاسيون ورقهاي پلي پروپيلن رنگي و مقاوم در مقابل نور

- کاهش هدايت الکتريکي آب توسط امواج فراصوت

ب- طرحهای کارشناسی ارشد و دکتری

- بررسی تولید الکتروشیمیایی هیدرید برای اندازه گیری تالیوم

- ارزیابی روش تولید الکتروشیمیایی هیدرید برای فلزات نجیب و واسطه و اندازه گیری به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی

- کاربرد روش تولید الکتروشیمیایی هیدرید برای تجزیه گونه به گونه ترکیبات بیسموت

(طرحهای کارشناسی ارشد و دکترای انجام شده با همکاری مرسسه تحقیقاتی پرطاووس بوده است.)

1575 :تعداد دفعات بازیدبخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.