امكانات و تجهيزات:

این مرکز در ارتباط با طرحها و پروژه های در دست اقدام خود، از کلیه آزمایشگاههای دانشکده علوم (به ویژه آزمایشگاههای شیمی و آزمایشگاه مرکزی) و یا در صورت لزوم آزمایشگاههای صنعتی غیر دانشگاهی با عقد قرارداد، سرویس گیری می کند.

دستگاهها و تجهيزات تجزيه نمونه هاي حقيقي موجود در آزمايشگاه هاي گروه شيمي (دستگاههای AAS، NMR، IR، Mass، CHN راکتور بوچی و ... ) و آزمایشگاه مرکزی (SEM و TEM)  برای شناسایی کیفی و یا آنالیز کمی نمونه ها به خدمت گرفته می شوند. 

1559 :تعداد دفعات بازیدبخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.