اخبار جدید
     

ورود
     
 مشكل در ورود به سيستم؟

     

مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست

معرفی مرکز

مواد و ترکیبات شيميايي اغلب از آلاينده هاي بسيار خطرناك محيط زيست هستند كه بايستي اين آلاينده ها در محيط هاي مختلف هوا، آب  و خاك شناسايي گرديده و در هر محيط در حد مجاز تعیین و نگهداری شوند. ضروري است روشهاي مناسب براي كاهش و از بين بردن آنها بررسي شوند و امكان جايگزيني منابع ايجاد آنها، با مواد و روشهاي كم خطرتر بررسي گردد. با توجه به آلودگي شديد محيط زيست كلان شهرها و اثرات سوئي كه اين آلاينده ها بر سلامتي و زندگي اجتماعي و حتي اقتصاد دارند، اين معضل مورد توجه سازمانهاي مربوطه مانند سازمان حفاظت محيط زيست، آب و فاضلاب، شهرداري و حتي كارخانجات صنعتي قرار مي گيرد و نيازمنديها در اين زمينه اغلب در چارچوب پروژه هايي تعريف مي گردد.

مركز پژوهشي شيمي محيط زيست که متشكل از اعضاء هيات علمي در گرايشهاي مختلف شيمي با درجه دانشياري تا استادي و داراي دانش علمی و نظری قوی در اين زمينه می باشد، با هدف اجراي علمي ، عملی و كارشناسانه پروژه هاي تحقيقاتي در زمینه های زیست محیطی ايجاد گرديد و در این مرکز در مورد مواد شیمیایی و فرآيندهاي آنها در محيط زيست تحقيق مي شود. رويكرد آن توسعه روشهاي تجزيه اي نو براي اندازه گيري حساس و گزينشي گونه هاي مختلف مواد و ترکیبات شیمیایی در محيط زيست، بنيانگذاري، توسعه و استاندارد سازي روشهاي سنجش آلاينده ها، تشريح و اصلاح فرآيندهاي شيميايي براي كاهش آلايندگي و همچنین ارزيابي تاثير آلاينده ها مي باشدبخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.